دستگاه تمام اتوماتیک تولید فلافل، ناگت، کتلت و ...

دستگاه فلافل زن اتوماتیک، ناگت، کتلت و … (سری K)

دستگاه فلافل زن اتوماتیک، ناگت، کتلت (سری N)

دستگاه اتوماتیک فلافل، ناگت، کتلت

دستگاه فلافل زن اتوماتیک، ناگت، کتلت و … (رومیزی)