بازدید ریاست محترم دفتر علمی و فن آوری رئیس جمهور از نوین صنعت

بازدید ریاست محترم اداره صنایع و معادن شهرستان برخوار از نوین صنعت

بازدید فرماندار محترم شهرستان برخوار از نوین صنعت