نصب فلافل زن رومیزی در “فلافل خان دایی”، خمینی شهر