دستگاه فلافل زن اتوماتیک، ناگت، کتلت (سری N)

دستگاه تولید فلافل، ناگت، کتلت